زندان قصر

Qasr Prison

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1307
دوره تاریخی : پهلوی اول
کاربری : خدمات شهری - عمومی، زندان
آدرس : ایران، تهران

شرح

از دیگر کارهای مارکوف می توان به زندان قصر (۱۳۰۸ خورشیدی افتتاح و ۱۳۱۰ خورشیدی اتمام) اشاره نمود. ساختمان زندان دارای ۱۹۲ اتاق با گنجایش هشتصد زندانی بود که ۹۶ اتاق آن پنج نفری و بقیه انفرادی بودند، مریضخانه ای هم مشتمل بر شش اتاق شش نفری و شانزده اتاق یک تخته به همراه باغ و حمام ساخته شده بود. در سال ۱۳۸۱ خورشیدی اولین اقدام به منظور تخلیه ی زندان قصر آغاز شد و متعاقب آن برنامه ای دوساله به منظور تخلیه ی کامل اعلام گردید و هم اکنون زندان قصر به عنوان «پارک موزه ی قصر» تغییر کاربری داده است. 


منابع مکتوب :

دانیل، ویکتور، شافعی، بیژن، سروشیانی، سهراب. (1382). معماری نیکلای مارکف مجموعه معماری دوران تحول.تهران: نشر دید

مختاری، اسکندر. (1390). میراث معماری مدرن در ایران. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی