مدرسه دارالفنون

Dar ul-Funun Technical School

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1308
دوره تاریخی : پهلوی اول
کاربری : آموزشی
آدرس : ایران، تهران
منابع مکتوب :

دانیل، ویکتور، شافعی، بیژن، سروشیانی، سهراب. (1382). معماری نیکلای مارکف مجموعه معماری دوران تحول.تهران: نشر دید

مختاری، اسکندر. (1390). میراث معماری مدرن در ایران. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی