دفتر مهندسین مشاور فرمانفرمائیان و همکاران

Abdol Aziz Farmanfarmaian & Associates (Architects • Engineers • Planners)

گزارش خطا
نوع شرکت : مهندسان مشاور
وضعیت شرکت : غیرفعال
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1333
سال انحلال : 1357
محل شرکت : داخلی

دفتر مهندسان مشاور فرمانفرما، در اواخر دهۀ 1330 شمسی شکل گرفت و با ادغام با مهندسان مشاور رضا مجد توسعه یافت و در دهۀ 1350 به بزرگترین مهندسان مشاور کشور تبدیل شد.

مشخصات

مدیر عامل (معمار مسئول) : عبدالعزیز فرمانفرمائیان، رضا مجد
اعضاءِ هیأت مدیره / امنا : عبدالعزیز فرمانفرمائیان

مسابقات

جوایز

نشریات

پروژه های شرکت