زورخانه دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)

Zur-Khaneh of JondiShapour University (Shahid Chamran)

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1355-1357/1976-1978
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : ورزشی
آدرس : ایران، خوزستان، اهواز