سالن ورزشی دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)

Gymnasium of JondiShapour University (Shahid Chamran)

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1351-1355/1972-1976
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : آموزشی، دانشگاه، ورزشی
آدرس : ایران، خوزستان، اهواز