خوابگاه دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)

Faculty Housing of Jondi-Shapour (Shahid Chamran) University

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1351-1355/1972-1976
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : آموزشی، دانشگاه، اقامتی، خوابگاه
آدرس : ایران، خوزستان، اهواز
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com