ساختمان مدیریت دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)

Administration Building of Jondi-Shapour (Shahid Chamran) University

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1351-1355/1972-1976
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : اداری - دولتی، آموزشی، دانشگاه
آدرس : ایران، خوزستان، اهواز