انجمن دانشجویی دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)

Student Union of Jondi-Shapour (Shahid Chamran) University

گزارش خطا

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1347-1351/1968-1972
دوره تاریخی : پهلوی دوم
کاربری : اداری - دولتی، آموزشی، دانشگاه
آدرس : ایران، خوزستان، اهواز
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com