ویلای سیمون

Simon's Villa

گزارش خطا
معمار مسئول : کامران طباطبایی دیبا
شرکت معماری : مهندسين مشاور داض
نوع پروژه : خارجی

This villa is located in the hills of Costa del Sol, Andalucia, Spain.

The building is multilevel and well adjusted to the steep contours of the land.

اطلاعات کلی

سال : 1378-1381/1999-2002
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : مسکونی، ویلایی
آدرس : اسپانیا
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com