دانشگاه جندی شاپور (شهید چمران)

Jondi-Shapour (Shahid Chamran) University

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1347-1357/1968-1978
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی، پهلوی دوم
کاربری : آموزشی، دانشگاه
آدرس : ایران، خوزستان، اهواز
منابع اینترنتی :

http://www.kamrandiba.com