مجتمع تجاری فرهنگی شهریاران

Shahriaran Cultural and Commercial Complex

گزارش خطا
معمار مسئول : محمد مجیدی
نوع پروژه : داخلی

گالری

اطلاعات کلی

سال : 1391-1392
دوره تاریخی : جمهوری اسلامی
کاربری : تجاری، فرهنگی
مساحت پروژه : 110000 مترمربع
آدرس : ایران، تهران
منابع اینترنتی :

http://bonsar.com/9/Shahriaran