تئاتر شیر و خورشید

Shir-o-Khorshid Theater

گزارش خطا

اطلاعات کلی

سال : 1313
دوره تاریخی : پهلوی اول
کاربری : فرهنگی، تئاتر
آدرس : ایران، خراسان رضوی، مشهد

دیگر پروژه های معمار

منابع مکتوب :

بانی مسعود، امیر. (1391). معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته، تهران: نشر هنر معماری قرن

دانیل، ویکتور، شافعی، بیژن، سروشیانی، سهراب. (1382). معماری نیکلای مارکف مجموعه معماری دوران تحول.تهران: نشر دید