حمید میرمیران

گزارش خطا
زمینه کاری : معمار، عضو هیأت علمی
جنسیت : مرد
ملیت : ایران
تحصیلات : کارشناسی ارشد

سمت فردی

مدیر عامل : مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس، مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس - شعبه اصفهان
عضو هیات مدیره/ امنا شرکت : مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس، مهندسين مشاور نقش جهان ـ پارس - شعبه اصفهان

مسابقات

جوایز

نشریات