نشریه نامه معماری و شهرسازی 16

Architecture and Urban Plannig Journal 16

گزارش خطا
زمان انتشار : بهار، تابستان 1395
دوره : 8
شماره : 16
مدیر مسئول : ناصر برک پور
سردبیر : ناصر برک پور
مدیر داخلی : مرجان شرفی
اعضاءِ هیأت تحریریه : پروین پرتوی، حسن تقوایی، داراب دیبا، محمد تقی رضایی حریری، مجتبی رفیعیان، اسفندیار زبردست، علیرضا عینی فر، ریما فیاض، کوروش گلکار، حمید ندیمی، مرجان شرفی، درسا احیا، ابوالفضل توکلی شاندیز، نریمان زرین پناه، پیروز حناچی، ناصر برک پور
منابع اینترنتی :

http://aup.journal.art.ac.ir/