مجله طراح 14 (ویژه نامه بین المللی)

The Designer Magazine 14

گزارش خطا
نشریه : مجله طراح
زمان انتشار : Spring، Winter 2019-2018
دوره : 9
شماره : 14
مدیر مسئول : سروش بخت مينو
سردبیر : سروش بخت مينو
منابع اینترنتی :

https://www.instagram.com/thedesigner.media/