گزارش خطا

دهمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: معماری، از زمین تا آسمان

The 10th Period of Mirmiran Award

برگزیدگان:
برگزیده: طرح پیشنهادی حامد اسدی برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی ﮐﺮﯾﻢ ﻧﻌﻤﺘﯽ و ﺣﻤﯿﺪ ﺣﺠﺎزی آزاد برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی مهدی قائمی و همکاران برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی اﻣﯿﺮ ﺣﺠﺎر و لیلی ﻣﯿﺮزا ﺧﻠﯿﻠﯽ برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺎﺳﺘﺮی فراهانی برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی ﭘﯿﻤﺎن ﮐﯿﺎﻧﯽ و همکاران برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی یاسر رحمانیان و همکاران برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی محسن کاظمیان فرد و همکاران برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی مهدی احمدی و پیمان اسحاقی برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)، طرح پیشنهادی مینا کاکاوند برای دهمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری، از زمین تا آسمان)