گزارش خطا

ششمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: خاک، باد و معماری

The 6th Period of Mirmiran Award

ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻓﻀــــــﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﭘﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت « ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴــﺴــﺘﻨﯽ ﻧﻮر و ﻣﻌﻤﺎري»، « راﺑﻄﻪ آب و ﻣﻌﻤﺎري» و« ﻣﻌﻤﺎري و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ» در ﺳـﻪ ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿـﻮع « ﻣﻌﻤﺎري، ﺧﺎك و ﺑﺎد » را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

برگزیدگان:
برگزیده: طرح پیشنهادی محسن زنگنه برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی البرز امینی و سمانه مظفر برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی حامد کیخا برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی محمد طبائیان نژاد برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی پویان بیزه و همکاران برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی میثم کفاش نیا برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی حامد سلطانی برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری) ، طرح پیشنهادی بهار بنیادی و صبا خوانسار برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)، طرح پیشنهادی هیربد نوروزیان پور برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری) ، طرح پیشنهادی بهنام جیحانی برای ششمین دوره جایزه معماری میرمیران (خاک، باد و معماری)

شرح

در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺧﺎک ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺎ ﻋﺠﯿﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ذات و ﻣﺎدﯾﺖ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان از ﺧﺸــــﺖ و ﮔﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ و اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽ از ﺧﺎک اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻋﻨﺼـﺮ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اروﭘﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﺼـﺮ ﺑﺎد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان و ﮐﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮم ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺸـﺎن داده اﺳﺖ و اوج ﻣﻌﻤﺎری در آن ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران از اﯾﻦ ﻋﻨﺼــــﺮ در ﺳﺮداﺑﻪﻫﺎ و ﺑﺎدﮔﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﮐﻮﻟﺮ ﺑﺰرگ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﻧﺪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد و رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﻧﺴــــــﻞ اﻣﺮوز ﻗﺎﻟﺒﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رﯾﺸــﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان، اﻓﮑﺎر و ﺳﻨﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﻌﻤﺎری در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮ اراﺋﻪ دﻫﺪ. ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران ، داﻧﺸـــــﺠﻮی ﻣﻌﻤﺎری، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸـﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ « ﻣﻌﻤﺎری، ﺧﺎک و ﺑﺎد» ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.