گزارش خطا

چهارمین دوره | مسابقه طراحی مفهومی: معماری و آب

The 4th Period of Mirmiran Award

بنیاد ﻣﻌﻤﺎري ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان در ﺗﺪاوم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ درشکل گیری ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ﭘﯿﺮو ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ «ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﺎﮔﺴــﺴـــﺘﻨﯽ ﻧﻮر و ﻣﻌﻤﺎري » در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﻮﺿﻮع آب و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎري را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﺳﺖ.

برگزیدگان:
برگزیده: طرح پیشنهادی سپیده علی محمدزاده و مهسا شایسته صادقیان برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی گروه نظرگاه نور برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی میلاد فرخی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی سمیرا اصغری و رسول محسنی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی صالحه بخارائی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی علیرضا حضوری برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی فرداد علوی و آناهیتا علوی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی آرمان هادی لو و سارا فلاحی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی سمیرا میس قربانی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی شهاب میرزاییان مهابادی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی آروین نسیم یزد و نازنین مهرگان برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی داود نوابی اصل برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی ساناز افتخارزاده برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)، طرح پیشنهادی مهدی طبائیان نژاد و همکاران برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)

شرح

آب ﻋﻨﺼــﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺴــﺘﮕﯽ دارد و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ در آن ﺷﻨﺎور اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ اﺷﮑﺎل اﯾﻦ ﻣﺎده، ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ، ﯾﺎ ﺑﺨﺎر و ﯾﺦ، در زﻧﺪﮔﯽ روی زﻣﯿﻦ و در ﺗﻌﺎدل ﺑﺨﺸـــــﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻘﺸـﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و دارﻧﺪ و اﻧﺴـﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ روی، در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آن، ﻫﺴـﺘﯽ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن داده اﺳﺖ. اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ آب، آﺑﺎدی ﻫﺎی را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮد ﻫﺎﻧﺪ و ﻓﻀـــﺎﻫﺎی ﺗﻬﯽ از آب را ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪه اﻧﺪ. در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ﮐﻪ آب داﺷﺘﻪ، ﯾﺎ ﺑﻪ آب ﻧﺰدﯾﮏ ﺷـــــــــﺪه ﯾﺎ از ان دوری ﮔﺰﯾﺪ ﻫﺎﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه، ﭼﻪ در ﻣﻌﻤﺎری و ﭼﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی، از اﻫﻤﯿﺖ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺴـﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی و ﯾﺎ ﻣﻬﺎر آن، ﻧﻘﺸـﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آب و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸــــﮕﯽ آب و ﻣﻌﻤﺎری در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻤﺎران و ﻃﺮاﺣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﯾﻦ دو، ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻌﻤﺎری ﻣﯿﺮﻣﯿﺮان، از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎران، داﻧﺸـــــــــﺠﻮﯾﺎن ﻣﻌﻤﺎری، ﻃﺮاﺣﺎن و اﻧﺪﯾﺸـــــــﻤﻨﺪان ﺟﻮان ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ، دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ « ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻤﺎری و آب » ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.