مکان و بی مکانی رویکردی پدیدارشناسانه

گزارش خطا
نویسنده : پروین پرتوی
محل انتشار : نشریه هنرهای زیبا 14
نوع مقاله : علمی - پژوهشی
زبان : فارسی
شماره : 14
زمان انتشار : تابستان 1382

نوشته حاضر از سنخ مقالات مروری تحليلی می باشد و لذا سعی شده با تكيه بر منابع معتبر و مرتبط با موضوع و با تكنيك “مطالعات كتابخانه ای” مقوله های مكان و بی مكانی با رويكردی پديدار شناختی، مورد بررسی و چالش قرار گيرند. بحران بی مكانی و بی هويتی فضاهای شهری معاصر، از مباحث پايه ای معماری و شهرسازی بوده و صرف نظر از قلمرو جغرافيايی كشورها، از نيمه دوم سده بيستم تا كنون مورد توجه بسيار بوده است. در اين مقاله، ابتدا به طور اجمالی نقش تفكر پديدار شناسی در حل و يا تعديل بحران مكان بررسی شده، سپس مفاهيم پديده مكان، ساختار مكان و بی مكانی در پرتو نظرات مارتين هيدگر تجزيه و تحليل شده و در نهايت، تغيير نگرش انسان نسبت به خود و نظام هستی و ارتباط از هم گسيخته و فرادستی او با محيط به عنوان يكی از علل عمده بحران مكان در عصر حاضر مورد بحث قرار گرفته است.


(591.1 کیلوبایت) دانلود مقاله  

مشخصات مقاله

مسابقات

جوایز

نشریات