گفتگو با سیروس باور، خانه های دهه 40، تداوم یا گسست؟

گزارش خطا
نویسنده : شهاب کاتوزیان
محل انتشار : مجله معمار 27
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 72
زمان انتشار : مهر، آبان 1383

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com