انتخاب استراتژی توسعه ی زمين در بافت‌های مسئله‌دار نمونه ی موردی: محله ی عامری شهر اهواز

گزارش خطا
نویسنده : آرمان خواجه برج سفيدى
محل انتشار : نشریه صفه 70
نوع مقاله : علمی - پژوهشی
زبان : فارسی
دوره : 25
شماره : 70
زمان انتشار : پاییز 1394

بافت­هاي مسئله‌دار بخش­هايي از شهر هستند كه بنا ­به ­دلايلي از چرخۀ اقتصادی شهر جدا شده و به شكل كانون نارسايي­هاي اقتصادي، اجتماعي، و محيطي درآمده‌اند. بر اين اساس، امکان تطبیق توسعۀ متوازن در اين بافت‌ها با ساير مناطق شهر نیست و به‌تدريج از چرخه توسعۀ پوياي شهر دور مي‌گردند. از طرفي کاربست شيوه‌هاي متنوع مداخله در بافت مسئله‌دارْ بازتاب‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوتي را در جوامع به دنبال داشته است. انتخاب شيوۀ توسعۀ زمين در بافت‌های پر یکی از مهم‌ترین عرصه­های مداخله است و از سه مؤلفۀ اهداف، شرايط سودآوري، و تمایلات ساکنین اثر می‌پذیرد و یکی از مهم‌ترین عوامل در تحقق‌پذیری برنامه­های توسعه است.

در این تحقیق استراتژی­های توسعۀ زمین به صورت تطبیقی مقایسه شدند: مؤلفۀ انتخاب هدف مداخله که از روندها و عوامل حاکم بر مسائل، ویژگی­های متمایز منطقه، و بافت اجتماعی آن تاثیر می‌گیرد، مؤلفۀ سطح سودآوری که به ضوابط و منطقه‌بندی طرح­­های بالادستی، اختلاف قیمت زمین و بنا و... بستگی دارد، و مؤلفۀ سطح تمایل مالکان که بر عوامل سطح اعتماد عمومی مالکان به نهادهای حقوقی و عمومی و انواع شیوه­های مشارکت بر زمین و توسعه دلالت دارد.

روند جداافتادگي بافت از مرکز شهر و پيرامون به‌تدريج تنزل بازار محله را به دنبال داشته و  به اين ترتيب روند خروج بافت اجتماعي کهن فزوني يافته است. بر این اساس با توجه به روند اين عوامل، امکان­سنجي سودآوري مداخله در بافت و ساختار اجتماعي محله مشخص گرديد، که روش آژانس بازسازي جامعۀ محلي و از روش‌هاي خودسرمايه‌ده محسوب مي‌گردد و چارچوب مناسبي براي مداخله با هدف بازگرداندن هويت سکونتي و فعاليتي بافت و افزايش ماندگاري ساخت اجتماعي محله به‌شمار مي‌رود.

(4.3 مگابایت) دانلود مقاله  

مشخصات مقاله

مراجع :

خواجه برج سفيدي، آرمان؛ برنامه ريزي بهسازي بافت فرسوده، نمونه موردي: محله عامري شهر اهواز؛ طرح نهايي دوره کارشناسي، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1384.

چپ من، ديويد؛آفرينش محلات و مکان ها در محيط انسانساخت؛ترجمه شهرزاد فريادي و منوچهر طبيبيان؛ انتشارات دانشگاه تهران،1384.

پروين پور،افشين؛ سياست هاي زمين شهري، بايدها و نبايدها؛ دفتر مطالعات زيربنايي (گروه مسكن و شهرسازي) مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، تهران،1388.

خاکساري،علي؛ احياي اقتصادي مراکز شهرها و بافت هاي قديمي،فصلنامه عمران و بهسازي شهري هفت شهر،شماره 15 و 16، تهران؛ سازمان عمران و بهسازي شهري وزارت مسکن و شهرسازي،1383.

ملکي،قاسم؛ برنامه ریزی با بازار حقوق توسعه، انتشارات آذرخش، تهران،1383.

عربشاهي، زهرا، مروري بر سابقه اصلاح و بهسازي بافت قديم شهري در اروپا و ايران؛ سازمان برنامه و بودجه،دفتر امور عمران شهري و روستايي،1377.

عندليب، علي رضا؛اصول نوسازي شهري رويکردي نو به بافت هاي فرسوده؛انتشارات آذرخش،تهران، 1389.

هاروي،ديويد؛ شهري شدن سرمايه؛ ترجمه عارف اقوامي مقدم؛ انتشارات اختران، تهران،1387.

نريماني، مسعود؛ بهسازي بافت تاريخي( مدل سازي راهبردها و بنيان هاي ساختاري)؛ تهران،1379.

مهندسين مشاور مآب؛ اسناد طرح نوسازي بافت فرسوده محله طيب،ناحيه يک منطقه پانزده، ،سازمان نوسازي شهر تهران،1388-1392.

انجمن شهرسازي آمريکا؛ استانداردهاي برنامه ريزي و طراحي شهري ؛ جلد ششم: روش هاي تحقق پذيري؛ ترجمه نفيسي، محمد و ديگران؛ انتشارات آذرخش، تهران،1391.

Vereker,C., Mays,J.B., Gittus, E. and Broady, M. (1961) Urban Redevelopment and Social Change: a study of social conditions in central Liverpoll 1955-56, University Press, Liverpoll.

Balchin, P.N. (1955) Housing Policy: An Introduction, Routledge, London.

Brookes, J. (1989) Cardiff Bay renewal strategy another hole in the democratic system. The Planner, 75 (1), January, 38-40.

Florida,s Natural Choice.(2010) “Seminole County Comprehensive Plan”, Goals, Objectives and policies for Guiding growth and redevelopment, Growth management department.

Maurer, R., Jakhar, N., and India team. (2008) Study on Pre-Platted Land Strategies in Cape Coral, Evalueserve, Business research, July, 98p.

Kaplowitz,M.D,. Machemer,P,. Pruetz,R,. (2008) Planners’ experiences in managing growth using transferable development rights (TDR) in the United States, Land Use Policy 25 (2008) 378–387.

Sorensen,A,. (2000) Land readjustment and metropolitan growth: an examination of suburban land development and urban sprawl in the Tokyo metropolitan area, Progress in Planning 53 217-330.

Schrock,M,. (2012) The potential use of land readjustment as an urban redevelopment strategy in the united states: assessing net economic value, MS in City planning, Ohio State University, September, USA.

Archer, R.W. (1986). The use of the land pooling/ Readjustment technique to improve land development in Bangkok. Pergamon journals, vol.10, no.4. 155-165.

McLendon,T. Larsen, Kristin. Willumson, Glenn. Pennington-Gray, Lori. Klein, JoAnn. Phillips, Rhonda. Confer, John. (2006) THECNICAL REPORT OF PROJECT: CONTRIBUTIONS OFHISTORIC PRESERVATIONTO THE QUALITY OF LIFE IN FLORIDA. Center for Governmental Responsibility, University of Florida Levin College of Law and Department of Urban and Regional Planning.USA.

Van der Krabben, E. M. Jacobs, H. (2013) Public land development as a strategic tool for redevelopment: Reflections on the Dutch experience. Land Use Policy, 30, June, 774– 783.

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://sofeh.sbu.ac.ir