طرح جامع اهواز

Ahvaz Master Plan

گزارش خطا
معمار مسئول : علی‌اصغر ادیبی
نوع پروژه : داخلی
برچسب ها
برچسب ها :
اهواز علی‌اصغر ادیبی

گالری

شرح

پس از بررسی وضع موجود جمع آوری اطلاعات مربوطه و در نظرگرفتن تمامی امکانات و احتمالات و جهات مختلف توسعه شهر سه تز زیر مورد مطالعه قرار گرفت:

- تز شماره یک مبتنی بر پیروی از جهات فعلی توسعه و تکامل شهر.

-تز شماره دو مبتنی بر توسعه شهر در کادر وسیع تر رشد و توسعه اقتصاد منطقه ای.

- تز شماره سه که معدلی از دو تز بالاست مبتنی بر تبدیل شهر بصورت یک مرکز صنعتی و اداری است که در عین حال زمینه را برای تبدیل اهواز به یک مرکز پخش محصولات کشاورزی و صنعتی منطقه فراهم خواهد ساخت. 

پس از بررسی تزهای فوق تز شماره 3 انتخاب و مبنای طرح جامع قرار گرفت.