رﻗﺺ ﻗﻄﺮه آب: طرح پیشنهادی برای چهارمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و آب)

گزارش خطا

گالری

شرح

رﻗﺺ ﻗﻄﺮه آب

ﻫﻤﯿﺸﻪ آب را ﺑﺎ دﯾﺪ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه وﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﯾﻢ. آب روان. درﯾﺎ

...ﻃﻮﻓﺎن . ﺑﺨﺎر..........

وﻟﯽ دﯾﺪن ﻗﻄﺮه آب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ

ﭘﺮوﻓﺴﻮرDaniel BONN,S

ﻣﺤﻘﻖ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻠﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع (با ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮادی ﺳﻢ ﺿﺪ آﻓﺎت را ﺑﻪ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﭙﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻮا آﻟﻮده ﻧﺸﻮد) را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.

وی ﮔﻔﺖ آﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ روح را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﻣﺤﻀﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺟﻬﺎن اراﺋﻪ داد؟ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ روش ﻋﮑﺴﺒﺮداری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻮرد ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﺪاری ﺑﺼﻮرت اراﺋﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ ﺳﻬﯿﻢ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﮕﻮﻧﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻮﯾﺮی و ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎت زﯾﺒﺎ وﺑﯽ ﺑﺪﯾﻞ رادر ﻓﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯿﮕﺬارد ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﺪ

دل ﻫﺮ ذره ای ﮐﻪ ﺑﺸﮑﺎﻓﯽ آﻓﺘﺎﺑﯿﺶ در ﻣﯿﺎن ﺑﯿﻨﯽ

همکاران آرکوما