طرح پیشنهادی نادر نیک رفتار و محمدرضا عباسپور برای پنجمین دوره جایزه معماری میرمیران (معماری و طبیعت سبز)

گزارش خطا

گالری

شرح

ﻣﻌﻤﺎری و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ در ﻟﺤﻈﻪ روﯾﺎی ﻫﺮ دو در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﻧﺴــﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﻮاس ادراﮐﯽ ﺧﻮد واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر اوﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را واﻗﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ را ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ یک ﻣﮑﻌﺐ ﺻﻠﺐ ﺷﻮد، ﺣﺎل ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و ﺣﺮﮐﺘﺶ در ﻓﻀﺎ اﯾﻦ ﻣﮑﻌﺐ را ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ....

ﻟﺤﻈﺎت اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...

ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﻔﯽ(ﻣﮑﻌﺐ) ﻇﺎﻫﺮا از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود اﻣﺎ در واﻗﻊ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮﯾﺴﺖ ... ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن از ﺷﺪت ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺳﺒﺰ دارد، ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﺮروی ﺑﺴﺘﺮی از ﺧﺮده ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻃﺒﯿﻌﺖ و اﻧﺴﺎن را ﺗﻮ اﻣﺎن در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﺪت اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎره آن اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ.

ﻧﻪ ﻃﺒﻌﯿﺖ ﺳﺒﺰ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎری .... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻀﻮر ﻫﺮ دو را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.