دفتر خانه هفت ماه

The House of Seven Moons Office

گزارش خطا
نوع شرکت : دفتر | استودیو | آتلیه
نوع مالکیت : خصوصی
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل شرکت : ناهید بریانی، بیژن شافعی

شرح


خاستگاه اصلی دفتر ما گرایش گروهی از پویندگان افق های دور بوده که از دو دهه پیش، دست به دست هم نهادند تا حرکتی دیگر درپویه معماری آغاز نمایند و در راستی این پویش برای تجارب جدید بوده که این دفتر، از اوایل دهه 1990، فعالیت خویش را سقف و ساختاری تازه بخشیده است.

همگرایان این فرایند، با آگاهی از اینکه، معماری نوعی برقراری مناسبت در تعامل بی‌کران انسان و طبیعت می‌باشد، اقدامات خویش را به حوزه ای خاص عملکردی – کالبدی، محدود نساخته‌اند بلکه، در اصل، با تعریف بسترهایی همچون: پژوهش، مشاوره، طراحی، ساخت می‌کوشند تا محیط و امکانات بالقوه آن را هرچه بیشتر بشناسند و با کاربست دقیق آن امکانات، در ارتقاء کیفیت محیطی مشارکت نمایند چرا که : در نگره ما، ‌معماری به‌سان شعر دیده می‌شود، ذات و ماهیت شعر، سیلان و جریان از ورای ناشناخته‌ها به منصه حضور، در بسترمناسب است و بدین سان: اهتمام عمده دفتر آن است که بستر موجود را تشخیص دهد و آن را برای اقدام مورد نظر معماری مساعد سازد تا توانمندی‌های بالقوه، به فعل درآیند و بدین طریق، به خلق فضا منجر شوند. به خلق مقوله‌یی (فضا) که فرایند تحول از صورت ایجاز به سرمنزل تجربه است. همان گونه که هرصورت و تعیین زندگی، تجربه و رخدادی تازه است.

بیژن شافعی در سال 1371 دفتر مستقل معماری خود را تشکیل داد و از سال 1381 این دفتر با دفتر شرکت خانه هفت ماه ادغام گردید.  ناهید بریانی نیز از هنگام تشکیل دفتر مستقل معماری در آنجا فعال بوده و از سال ۱۳۸۱ با ادغام دفتر طراحی و شرکت خانه هفت ماه، همکاری مستمر ایشان به مدیریت آتلیه طراحی و سرپرستی داخلی شرکت خانه هفت ماه انجامید. مسابقات

جوایز

نشریات

همکاران آرکوما