مهندسین مشاور آراتا

Aratta Collaborative

گزارش خطا
نوع شرکت : مهندسان مشاور
وضعیت شرکت : غیرفعال
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1348
سال انحلال : 1357
محل شرکت : داخلی

مشخصات

بنیانگذاران : فرخ اصالت

مسابقات

جوایز

نشریات

همکاران آرکوما