گزارش خطا

انجمن آرشيتكتهای ایرانی ديپلمه

Iranian Society of Architects

نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1323
سال تأسیس : 1323

انجمن آرشیتکتهای ایرانی دیپلمه در تاریخ 1323/11/10 توسط آقایان کیقباد ظفر، محسن فروغی، علی صادق، منوچهر خورسند، وارطان هوانسیان، عباس اژدری، ناصر بدیع و ایرج مشیری که اعضای مؤسس انجمن میباشند تشکیل و بعد آرشیتکتهای دیپلمه مقیم تهران بعضویت آن در آمدند و در تاریخ 1323/11/17 اساسنامه انجمن که طرح آن قبلاً توسط مؤسسین تهیه گردیده بود در مجمع عمومی مطرح و بتصویب رسید و انتخاب هیئت مدیره طبق اساسنامه مصوبه بعمل آمد: آقای کیقباد ظفر سمت رئیس، آقای علی صادق نایب رئیس و آقایان اژدری و خورسند بسمت منشی انجمن و آقای ناصر بديع خزانه دار وآقایان وارطان هوانسیان و ایرج مشیری بست نماینده انتشارات و تبلیغات انتخاب گردیدند.

برچسب ها
برچسب ها :
انجمن آرشيتكت ایرانی‌های ديپلمه وارطان هوانسیان