ایران در نمایشگاه بین المللی 2010 شانگهای، چین

گزارش خطا
محل انتشار : مجله معمار 65
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 65
زمان انتشار : بهمن، اسفند 1389

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com