كارهای تازه فرامرز شریفی

گزارش خطا
محل انتشار : مجله معمار 33
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 33
زمان انتشار : مهر، آبان 1384

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com