شاميل محمدزاده: بعد شاعرانه تكنولوژی

گزارش خطا
محل انتشار : مجله معمار 11
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 11
زمان انتشار : زمستان 1379

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com