موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن''

گزارش خطا
موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن''

اطلاعات تماس

تلفن : 66411016 4ـ66498692
وب سایت : matn.honar.ac.ir
نمابر : 66951662
پست الکترونیکی : publishing@honar.ac.ir
آدرس : ایران، تهران، تهران ، تهران ـ انتهاي خيابان فلسطين جنوبي ـ خيابان لقمان ادهم ـ بن بست بوذرجمهر ـ شماره 24ـ مؤسسة تأليف، ترجمه و نشر آثار هنري - متن
نوع انتشارات : تخصصی
وضعیت انتشارات : فعال
نوع مالکیت : خصوصی
محل انتشارات : داخلی

کتب انتشارات موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری ''متن''

منابع اینترنتی :

http://matn.honar.ac.ir