نشریه هورنو 1

Horno Magazine 1

گزارش خطا
نشریه : نشریه هورنو
زمان انتشار : پاییز 1397
دوره : 1
شماره : 1
مدیر مسئول : حنانه تاج احمدی
سردبیر : حنانه تاج احمدی
اعضاءِ هیأت تحریریه : علی فیضی، شیما ساعدی، زهرا شفیع زاده، زهرا طالبی، سارگل گائینی

دیگر شماره های نشریه

منابع اینترنتی :

http://farhangi.art.ac.ir