مهندسین مشاور فرموم

مهندسین مشاور فرموم

Farmoom Consulting Engineers

گزارش خطا
نوع شرکت : مهندسان مشاور
وضعیت شرکت : غیرفعال
نوع مالکیت : خصوصی
سال تأسیس : 1353
محل شرکت : داخلی

مشخصات

مدیر عامل (معمار مسئول) : سیاوش تیموری
بنیانگذاران : سیاوش تیموری

مسابقات

جوایز

نشریات