جذب اصالت معاصر: آثار هادی میرمیران (1385-1323)

Assimilating the Authentic with the Contemporary: the Work of Hadi Mirmiran 1945—2006

گزارش خطا
نویسنده : سامان سیار
زبان : انگلیسی
شماره : 217
زمان انتشار : May، June 2012

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15542769