ساختمان اداری خیابان یخچال، فرامرز شریفی

گزارش خطا
محل انتشار : مجله معمار 66
نوع مقاله : علمی - ترویجی
زبان : فارسی
شماره : 66
زمان انتشار : فروردین، اردیبهشت 1390

مسابقات

جوایز

نشریات

منابع اینترنتی :

http://www.memarmagazine.com